EM2 Locomotive Society
Registered Charity No.
294207