Devon Community Foundation
Registered Charity No.
1057923